Maksut

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) on tullut voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhais-kasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Enimmäismaksu on 290 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 90 % ensimmäisen lapsen maksusta ja enintään 261 euroa. Seuraavista lapsista maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta ja enintään 58 euroa. Alin perittävä maksu on 27 euroa.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisessa olosuhteessa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Maksuun vaikuttaa lapsen varhaiskasvatuksessa viettämä aika. Aika määritellään tuntien mukaan. Osa-aikainen varhaiskasvatus tarkoittaa enintään 20 t viikossa ja enintään 84 t kuukaudessa. Kokoaikainen varhaiskasvatus tarkoittaa yli 20 t viikossa ja yli 84 t kuukaudessa.

Asiakasmaksu peritään varhaiskasvatuspaikasta annetun päätöksen aloituspäivästä lukien.

Asiakasmaksun periminen päättyy hoitopaikan irtisanomiseen.

Maksut