Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaSavitaipaleen kunta

Saimaanalueen ja siihen liittyvien pienvesistöjen rantaosayleiskaava

Savitaipaleen kunnanhallitus on 25.3.2002 ( § 57 ) päättänyt käynnistää Savitaipaleen kunnan Suur - Saimaan alueen rantayleiskaavan laatimisen. Rantayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin rakennusluvat rantavyöhykkeellä voidaan myöntää rantayleiskaavan mukaisesti.

1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS

Suunnittelualue muodostuu Savitaipaleen kunnan Saimaan vesistön ja siihen liittyvien pienten vesistöjen ranta-alueista.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 107 neliökilometriä ja rantaviivan pituus noin 160 kilometriä.

Suunnittelualue rajoittuu koillisosassa Liittokivenselkään, joka kuuluu Natura 2000 verkostoon.

Etelä-Karjalan seutukaava 4 on vahvistettu 14.3.2001 Ympäristöministeriössä. Seutukaavassa Liittokivenselkä on merkitty arvokkaaksi vesistöalueeksi ja Suomalansaaren harjualue on osoitettu maa- ja metsätalousalueena, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja. Läntinen osa suunnittelualueesta on merkitty seutukaavassa loma-asutusvyöhykkeeksi.

Alueella on 8 vahvistettua ranta-asemakaavaa.

Ks. liitteet : Suunnittelualue ja ote seutukaavasta

2. RANTAOSAYLEISKAAVAN LAATIMISEN TAVOITTEET

Yleiskaavan laatimisella pyritään mahdollistamaan rantarakentaminen siten, että MRL 72 § rajoitus poistuu.

Virkistyskäytön ja alueen suojeluarvojen turvaaminen ja matkailupalvelujen sekä vesiliikenteen kehittäminen ovat myös keskeisiä tavoitteita suunnittelulle.

Suunnittelualue soveltuu erittäin hyvin lomarakentamiseen kuten seutukaavassakin on todettu. Loma-asuminen on merkittävä voimavara kunnalle jota tulee hyödyntää.

Rakennusoikeus määritellään maanomistajakohtaisesti luonnonarvot ja rakennettavuus huomioiden.

3. SUUNNITTELUVAIHEET

Suunnittelutyön käynnistymisestä tiedotetaan lehdistössä ja kunnan internet sivuilla. Suunnittelussa pyritään mahdollisimman kattavaan tiedottamiseen ja suunnittelun erivaiheissa järjestetään tilaisuuksia joissa osallisten on mahdollista ottaa kantaa suunnittelutyöhön.

Yleiskaavaprosessi koostuu perustieto- ja tavoiteosasta, kaavaluonnosvaiheesta, kaavaehdotusvaiheesta ja kaavan hyväksymisestä valtuustossa.

Osallisilla on mahdollisuus antaa kommentteja ( huomautus ) yleiskaavan perustieto- ja tavoiteosasta, kaavaluonnoksesta sekä jättää tarvittaessa kirjallinen muistutus kaavaehdotusvaiheessa.

Suunnitteluvaiheet on kuvattu liitteessä 1: Yleiskaavaprosessi, aikataulu ja työohjelma.

4. YMPÄRISTÖSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Suunnittelutyön ja vaikutusten arvioinnin pohjaksi laaditaan alueesta luonto - ja maisemaselvitys.
Selvitetään kaavan merkittävät vaikutukset:

5. OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS

OSALLISET:

VIRANOMAISET JA MUUT TAHOT:

KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS, yli-ins. Leena Gunnar
PL 1023
45101 KOUVOLA

ETELÄ - KARJALANLIITTO, ympäristöasiamies Arto Hämäläinen
Raatimiehen katu 18
53100 LAPPEENRANTA

KAAKKOIS - SUOMEN TIEPIIRI, Maankäyttöins. Pertti Asikainen
Jääkärinkatu 14
50100 MIKKELI

JÄRVI - SUOMEN MERENKULKUPIIRI, kehittämispäällikkö Risto Lång
Itäinen kanavatie 2
53420 LAPPEENRANTA

ETELÄ - KARJALAN LUONNONSUOJELUPIIRI, pj. Pertti Siilahti
Katariinantori 6
53900 LAPPEENRANTA

NAAPURIKUNNAT

SUOMENNIEMEN KUNTA , Kirkonkyläntie 14 , 52830 SUOMENNIEMI
Rakennustarkastaja Kari Mankkinen Puh: 015 - 7357730
E-mail: kari.mankkinen@suomenniemi.fi

TAIPALSAAREN KUNTA, PL 54, 54921 TAIPALSAARI
Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Puh: 05 - 6359211
E-mail: kimmo.jarva@taipalsaari.fi

PUUMALAN KUNTA, Keskustie 14 , 52200 PUUMALA
Kunnaninsinööri Martti Laine Puh: 015 - 7557330
E-mail: martti.laine@puumala.fi

RANTAYLEISKAAVAN LAATIJA

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ OY, Koulukatu 10 A , 53100 LAPPEENRANTA
DI. Pekka Makiniemi Puh: 05 - 4190042 Gsm 040 - 551 84 98
E-mail: p.m@kaavoitus.net

YHTEYSHENKILÖ SAVITAIPALEEN KUNNASSA

Kunnaninsinööri Jaakko Nopanen Puh: 05 - 6140301 Gsm 0400 - 705964
E-mail: jaakko.nopanen@savitaipale.fi

VUOROVAIKUTUS

Yleiskaavan vireilletulosta, tavoitteista ja yleiskaavan erivaiheista tiedotetaan paikallislehdissä ja kunnan internetsivuilla.

Suunnittelutyön aikana järjestetään yleisötilaisuudet yleiskaavan perustieto/tavoitevaiheessa, alustavan yleiskaavaluonnoksen valmistuttua, josta myös tiedotetaan ulkopaikkakuntalaisille kirjeellä ja paikkakuntalaisillepaikallislehdessä kuten myös yleiskaavaehdotuksesta.

Kunnassa järjestetään lisäksi vastaanottopäivä kaavan tavoitevaiheessa. Viranomaisneuvotteluja pidetään tavoitevaiheessa ja luonnos sekä ehdotusvaiheessa.

Rantaosayleiskaava asetetaan lainsäädännön mukaisesti nähtäville.

Lappeenrannassa 22.5.2202

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ OY

Pekka Mäkiniemi