Liittymis- ja lämmöntoimitusehdot

 1. Kaukolämmitykseen liittyminen
 2. Lämmön siirtäminen
 3. Tilausvesivirta
 4. Lämmönmyyjän johdot ja laitteet
 5. Kuluttajan kaukolämpö- ja lämmityslaitteet
 6. Lämmön mittaus ja laskutus
 7. Lämmöntoimituksen keskeytykset
 8. Kiinteistön omistussuhteet
 9. Lämmöntoimituksen katkaisu ja sopimuksen purkaminen

 

 1. Kaukolämmitykseen liittyminen
  1. Lämmönmyyjä ja kuluttaja tekevät kiinteistön liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta kirjallisen lämpösopimuksen.

  2. Kuluttaja antaa lämmönmyyjälle kaukolämmitykseen liitettävistä rakennuksista ne tiedot, jotka ovat tarpeen liittymismaksun määräämiseksi ja liittämisen toteuttamiseksi. Lämpösopimuksessa liittyjä sitoutuu antamaan lämmönmyyjälle tiedot kiinteistössä myöhemmin tapahtuvista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa lämmön käyttöön. Tutkittuaan asian lämmönmyyjä ilmoittaa, millä ehdoilla liittäminen voidaan suorittaa.

  3. Kuluttaja suorittaa lämmönmyyjälle liittymismaksun. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa liittymismaksulla saatu kiinteistöä koskeva etu on siirrettävissä kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

 2. Lämmön siirtäminen
  1. Lämmön siirtäminen kuluttajalle tapahtuu suljetussa putkistossa kiertävän lämpimän veden avulla. Kiertovesi on lämmönmyyjän omaisuutta. Kuluttaja saa kiertoveden alajakokeskukselle kaukolämpöverkon tuloputkista ja palauttaa sen jäähdytettynä paluuputkeen. Hiienmäen Lämpö Oy:n rakentammaan verkostoon liittyneet tai liitettävät kiinteistöt toimivat kuitenkin aluelämpöperiaatteella.

  2. Kuluttajalle tulevan kiertoveden lämpötila vaihtelee jakelualueen sääolosuhteiden mukaan 70°C ja 115°C välillä. Korkein mahdollinen veden lämpötila on 120°C.

  3. Kuluttajan on jäähdytettävä kiertovettä aina vähintään 15°C ja niin, että kaukolämpöverkon paluuveden lämpötila ei koskaan ylitä 70°C.

 3. Tilausvesivirta
  1. Tilausvesivirran suuruus on mainittu lämpösopimuksessa.

  2. Lämmönmyyjä on oikeutettu rajoittamaan kulutajan laitteiden kautta kulkevan kaukolämmitysvesivirran sopimuksessa mainittuun enimmäisarvoon.

  3. Tilausvesivirran lukuarvo pyöristetään seuraavasti

   Vesivirran suuruus m³/h Vesivirran lukuarvo jaollinen luvulla m³/h
   0,15 - 0,5 0,05
   0,5 - 1 0,1
   1 - 4 0,2
   4 - 10 0,4
   10 - 20 1
   yli 20 2
  4. Tilausvesivirran muuttamisesta tehdään aina erillinen kirjallinen sopimus (lisäsopimus). Tilausvesivirtaa suurennettaessa kuluttaja maksaa lisäliittymismaksun. Lämmönmyyjä voi kuluttajan pyynnöstä myös pienentää tilausvesivirtaa, maksettua liittymismaksua ei kuitenkaan palauteta. Jos pienennettyä tilausvesivirtaa myöhemmin suurennetaan, peritään liittymismaksu vain siltä osin kuin tilausvesivirta ylittää arvon, josta liittymismaksu on jo suoritettu. Lämmönmyyjällä on oikeus periä kuluttajalta kaikki tilausvesivirran muuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

  5. Jos kuluttajan tilausvesivirran tarve myöhemmin tulee huomattavasti kasvamaan lämpösopimuksessa mainitusta arvosta, on tästä ilmoitettava lämmönmyyjälle sopimuksen teon yhteydessä. Mikäli näin ei menetellä ja kuluttajan liittymisjohtoa joudutaan suurentamaan, lämmönmyyjä on oikeutettu perimään kuluttajalta ne muutostyöstä aiheutuvat kustannukset, joita lisäliittymismaksu ei peitä.

 4. Lämmönmyyjän johdot ja laitteet
  1. Lämmönmyyjä asentaa mittauskeskuksen hyväksymäänsä lämmön luovutuspaikkaan kiinteistössä ja rakentaa liittymisjohdon hyväksymäänsä reittiä mittauskeskukseen saakka.

  2. Kuluttaja luovuttaa korvauksetta lämmönmyyjän käyttöön edellisessä kohdassa mainittuja johtoja ja laitteita varten tarpeellisen tilan sekä huolehtii siitä, että mittauskeskushuoneessa on maadoitettu liitosrasia lämpömääränmittarin sekä mahdollisen paine-ero- ja kulutuksen tarkkailumittarin 220 V sähköverkkoon liittämistä varten. Kuluttaja antaa korvauksetta näiden laitteiden tarvitseman sähkön. Ryhmäjohto tähän liitosrasiaan on tuotava suoraan sähköpääkeskuksesta ja varustettava sinetöitävällä varokkeella.

  3. Lämmönmyyjällä on oikeus korvauksetta rakentaa ja pitää lämpöjohtoja kuluttajan rakennuksissa ja tonttialueella myös muita kiinteistöjä varten.

  4. Lämmönjakohuone ja mahdollinen erillinen mittauskeskushuone on pidettävä lukittuna. Näitä huoneita ei saa käyttää varastopaikkoina tai muihin asiaankuulumattomiin tarkoituksiin. Huoneissa tulee olla lattiakaivo tai muu lämmönmyyjän hyväksymä vedenpoistomahdollisuus. Huoneiden valaistuksesta ja siivoamisesta huolehtii kuluttaja.

  5. Jos kuluttaja tekee kiinteistössään muutoksia, lämmönmyyjä suorittaa niiden vuoksi välttämättömät johtojensa ja laitteidensa muutokset. Samoin lämmönmyyjä poistaa johtonsa ja laitteensa purettavista rakennuksista, mutta on oikeutettu asentamaan muita kuluttajia varten rakennetut johdot ja laitteet purettujen rakennusten tilalle rakennettaviin uusiin rakennuksiin tai muuhun lämmönmyyjän hyväksymään paikkaan asianomaisessa kiinteistössä. Yksinomaan muita kuluttajia varten asennetut johdot lämmönmyyjä siirtää omalla kustannuksellaan, mutta perii kuluttajan kiinteistön liittymisjohdon ja mittauskeskuksen muuttamisesta aiheutuvat kustannukset kuluttajalta. Muutoksista, jotka pakottavat väliaikaisesti tai kokonaan siirtämään tai poistamaan kuluttajan rakennuksista lämmönmyyjän johtoja tai laitteita, on kuluttajan ilmoitettava lämmönmyyjälle kirjallisesti viimeistään kolme kuulautta ennen muutoksiin ryhtymistä sekä varattava tila tarvittavan tilapäisen johdon rakentamista varten. Lämmönmyyjän johtoreitin varrella sijaitsevien tilojen käyttötarkoituksen tai rakenteiden muuttamisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti lämmönmyyjälle.

  6. Kohdissa 4.1, 4.3 ja 4.5 mainitut johdot ja laitteet jäävät lämmönmyyjän omaisuudeksi. Lämmönmyyjällä tulee olla vapaa pääsy huoltamaan niitä sekä suorittamaan korjauksia, johtojen liittämisiä, tarkastuksia jne. Kuluttajan on luovutettava lämmönmyyjälle avaimet lämmönjakohuoneeseen ja niihin tiloihin joihin lämmönmyyjän laitteita on sijoitettu. Mikäli mahdollista näillä avaimilla ei saa päästä kuluttajan muihin tiloihin. Kuluttajan luovuttamia avaimia voidaan säilyttää lämmönmyyjän kiinteistöön asentamassa avainsäiliössä. Jos edellä tarkoitettuihin paikoihin johtaviin oviin vaihdetaan tai lisätään lukkoja, on uudet avaimet toimitettava välittömästi lämmönmyyjälle. Lämmönmyyjällä on oikeus käyttää avaimia hyväksi myös sähkömittareita luettaessa ja asennettaessa.

  7. Kuluttaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan lämmönmyyjälle kaukolämpöjohdoissa ja -laitteissa ilmenevistä vioista ja vuodoista. Jos vian syynä on lämmönmyyjän johtojen tai laitteiden virheellinen rakentaminen tai hoito taikka muu lämmönmyyjän tuottamus, lämmönmyyjä vastaa välittömästi vahingosta, joka viasta aiheutuu kuluttajan kiinteistölle ja siellä olevalle irtaimistolle, edellyttäen, että kuluttaja on ilmoittanut lämmönmyyjälle viasta heti, kun se on huomattu. Välillisistä ja epäsuorista vahingoista lämmönmyyjä ei vastaa.

  8. Lämmönmyyjän johtoja ja laitteita ei saa millään tavoin omavaltaisesti käsitellä, muuttaa tai vahingoittaa. Vain vaaran uhatessa tai lämmönmyyjän nimenomaisesta pyynnöstä kuluttaja saa sulkea lämmönmyyjän sulkulaitteet. Niiden sulkemisesta on heti ilmoitettava lämmönmyyjälle. Lämmönmyyjän sulkulaitteet saa avata vain lämmönmyyjän edustaja tai lämmönmyyjän tähän tehtävään valtuuttama henkilö

  9. Kuluttaja on velvollinen kaikin käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin valvomaan ja estämään, ettei kohdissa 4.1, 4.3 ja 4.5 mainituille lämmönmyyjän johdoille ja laitteille aiheudu tai aiheuteta vahinkoa. Jos kuluttajan laiminlyönnistä, huolimattomuudesta tai muusta kuluttajan vastuulla olevasta syystä lämmönmyyjän mainituille johdoille ja laitteille aiheutuu vahinkoa, kuluttaja on siitä vastuussa.

  10. Lämpösopimuksen voimassaolon päättyminen kuluttajan puolelta tapahtuvan irtisanomisen tai sopimuksen rikkomisen vuoksi ei koske lämmönmyyjän oikeutta pitää lämpösopimuksessa mainitussa kiinteistössa kohdissa 4.1, 4.2 ja 4.5 mainittujja johtoja ja laitteita eikä myöskään sanottujen johtojen ja laitteiden kunnossapitoon kohdistuvia muita oikeuksia, vaan jäävät mainitut oikeudet edelleenkin voimaan. Jos kuluttaja haluaa kohdassa 4.1 mainitut johdot ja laitteet poistettavaksi kiinteistöstään, suoritetaan työ kuluttajan kustannuksella. Samoin voidaan kuluttajan niin halutessa hänen kustannuksellaan poistaa kiinteistöstä myös kohdan 4.3 perusteella rakennetut johdot ja laitteet, ellei niiden poistaminen aiheuta lämmönmyyjälle huomattavaa haittaa.

 5. Kuluttajan kaukolämpö- ja lämmityslaitteet
  1. Kuluttajan kaukolämpölaitteilla tarkoitetaan niitä kuluttaja laitteita, joissa kiertää kaukolämpöverkon vesi tai jotka säätävät kuluttajan laitoksen kautta kiertävää kaukolämpövesivirtaa. Kuluttajan lämmityslaitteilla tarkoitetaan niitä kuluttajan lämmitysjärjestelmään liitettyjä laitteita, joilla on olennainen vaikutus kaukolämpöveden jäähdytykseen.

  2. Kuluttajan lämpölaitteiden rakentaminen tai entisten muuttaminen, niiden liittäminen lämmönmyyjän mittauskeskukseen sekä laitteiden kunnossapito tapahtuvat kuluttajan toimesta ja kustannuksella.

  3. Kuluttajan kaukolämpölaitteiden asennus-, muutos- ja korjaustöitä saavat suorittaa vain hyväksytyt lämpöurakoitsijat. Tämä rajoitus ei koske lämpöeristystöitä eikä sähkötöitä.

  4. Kuluttajien kaukolämpölaitteita ja lämmityslaitteita sekä niiden suunnittelua, asentamista ja tarkastuksia koskevat teknilliset määräykset on annettu lämpöurakoitsijamääräyksissä.

  5. Lämmöntoimituksen alotamisen edellytyksenä on,

  6. Kuluttaja vastaa omissa laitteissaan esiintyvistä...

  7. Lämmönmyyjän kiertovettä sisältävien kuluttajan laitteiden...

  8. Lämmönmyyjällä on oikeus haluaminaan aikoina tarkastaa kuluttajan kaukolämpö- ja lämmityslaitteet.

  9. Lämmönmyyjällä on oikeus kulutustarkkailua varten asentaa mittauslaitteita kuluttajan kaukolämpö- ja lämmityslaitteisiin.

 6. Lämmön mittaus ja laskutus
  1. Kuluttajalle toimitettu lämpöenergia mitataan. Lämmönmyyjä omistaa, asentaa ja pitää kunnossa mittauslaitteet. Mittauslaitteiden tulee olla rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan standardien ja yleisen käytännön mukaiset. Mittareiden mahdollisesti tarvitseman sähköenergian antaa kuluttaja korvauksetta.

  2. Lämmönmyyjän lukee lämpömäärämittarit ja tarkkailumittarit laskutusta varten.

  3. Lämmönmyyjän mittauslaitteiden häiriöistä ja vioista on kuluttajan ilmoitettava välittömästi lämmönmyyjälle.

  4. Lämpömäärämittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkastuksessa todettu virhenäyttämä 75%:lla tilausvesivirrasta ja 25°C lämpötilaerolla on enintään ±5%.

  5. Lämmönmyyjä tarkistaa kuluttajan pyynnöstä mittarin. Jos mittarin tällöin todetaan näyttävän kohdassa 6.4 tarkoitetulla tavalla oikein, kuluttaja vastaa tarkistuksesta aiheutuneista kuluista.

  6. Jos lämpömäärämittarin on todettu kuluttajan pyynnöstä suoritetussa tai lämmönmyyjän muuten suorittamassa tarkistuksessa mittaavan väärin, ottaa lämmönmyyjä tämän huomioon laskutuksessa.Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan tällöin mittarin tarkistuksen, kuluttajan aikaisempiin ja myöhempiin kulutusarvoihin ja muihin tietoihin perustuvan, lämmönmyyjän suorittaman arvion nojalla. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei lasketa korkoa korjausajanjaksolta. Laskutusta korjataan enintääån kuudelta kuukaudelta ennen virheen paljastumista ottaen kuitenkin huomioon, mitä seuraavassa kohdassa on sanottu.

  7. Jos lämpöä käytetään ohittamalla mittarit tai heikentämällä tahallisesti niiden mittaustarkkuutta, on lämmönmyyjä oikeutettu laskemaan lämmönkulutuksen suurimman mahdollisen kulutuksen mukaan. Ellei luvattoman kulutuksen kestoaikaa voida todeta, voidaan jälkilaskutus suorittaa enintään yhden vuoden ajalta.

  8. Lämmönmyyjä laskuttaa kuluttajaa lämmönkäyttömahdollisuuden ylläpidosta sekä käytetystä lämpöenergiasta vahvistettujen tariffien perusteella niin usein kuin laitos katsoo tarpeelliseksi. Laskutus voi perustua arvioituun kulutukseen kuitenkin niin, että tasoituslaskutus todellisen kulutuksen perusteella tehdään vähintään kerran vuodessa. Lämmönmyyjä on velvollinen kuluttajan pyynnöstä tarkistamaan arvioituun kulutukseen perustuvaa laskutusta, milloin arviolaskutuksen perusteina olevissa olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos.

  9. Lämmöntoimitusta ja liittymismaksuja koskevat laskut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä erääntymispäivänä. Laskusta on käytävä ilmi riittävän selkeästi laskutuksen perusteena käytetyt kulutus- ja hintatiedot. Jos kuluttaja laiminlyö laskun määräaikaisen maksamisen, on yliajalta maksettava viivästys- tai sakkokorko sekä korvattava lämmönmyyjälle myöhästymisestä aiheutuvat perimiskustannukset.

  10. Lämmönmyyjällä on oikeus vaatia kuluttajalta vakuus lämpösopimukseen perustuvien saatavien maksamisesta.

  11. Laskua koskevat muistutukset on tehtävä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti lämmönmyyjälle. Jos lasku lankeaa maksettavaksi ennen kuin lämmönmyyjä on ehtinyt käsitellä muistutuksen, lasku on maksettava lyhentämättömänä. Kuluttaja saa kuitenkin takaisin sellaisen maksamansa erän, joka osoittautuu aiheettomasti laskutetuksi.

 7. Lämmöntoimituksen keskeytykset
  1. Lämmönmyyjällä on oikeus tilapäisesti keskeyttää lämmöntoimitus tai supistaa sitä, jos se on välttämätöntä lämmönmyyjän kaukolämpöjohdoissa ja -laitteissa tai voimalaitosten tai lämpökeskusten laitteissa suoritettavien korjaus-, tarkastus-, muutos- tai laajennustöiden tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Laitos pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys tai supistus on mahdollisimman lyhytaikainen ja että se suoritetaan sellaisen aikana ja siten, että se lämmönmyyjän arvioinnin mukaan aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa. Suunnitelluista lämmöntoimituksen keskeytyksistä ja supistuksista lämmönmyyjä ilmoittaa tarkoituksenmukaisella tavalla kuluttajalle sikäli kuin se on etukäteen mahdollista.

  2. Ylivoimaisen esteen sattuessa lämmönmyyjä vapautuu lämmöntoimituksesta siinä määrin ja niin pitkäksi ajaksi kuin lämmöntoimitus on ylivoimaisen esteen takia mahdotonta tai johtaa kohtuuttomuuksiin. Ylivoimaisena esteenä pidetään luonnonvoimien, tulipalon, lakon, työsulun, saarron, sodan, kapinan, onnettomuuden, ilkivallan, viranomaisten toimenpiteiden tai muiden niihin verrattavien seikkojen aiheuttamaa estettä.

  3. Lämmönmyyjä ei vastaa niistä vahingoista, tappioista ja haitoista, jotka aiheutuvat kuluttajalle lämmön tuottamisen yhteydessä tapahtuvista käyttöhäiriöistä tai kohtien 7.1 ja 7.2 mukaisista lämmöntoimituksen keskeytyksistä ja supistuksista. Kuluttaja ei ole oikeutettu perusmaksun alennuksiin käyttökeskeytyksien johdosta.

 8. Kiinteistön omistussuhteet
  1. Ellei kuluttaja ole lämmöntoimitussopimuksessa tarkoitettujen rakennusten tai tontin omistaja, tulee kuluttajan milloin lämmönmyyjä katsoo tarpeelliseksi, hankkia omistajan kirjallinen suostumus rakennusten ja tontin käyttöä koskeviin edellä mainittuihin rajoituksiin. Hyväksyminen liitetään lämmönmyyjälle jäävään sopimuskappaleeseen.

  2. Jos kuluttaja luovuttaa lämpösopimuksessa tarkoitetut rakennukset tai tontin sopimuksen voimassaoloaikana, on hän vastuussa sopimuksen mukaisista sitoumuksistaan siihen saakka, kun uusi omistaja tai haltija on antanut lämmönmyyjälle vastaavat sitoumukset. Omistajan tai haltijan vaihtumisesta on kuluttajan ilmoitettava viipymättä lämmönmyyjälle.

 9. Lämmöntoimituksen katkaisu ja sopimuksen purkaminen
  1. Lämmönmyyjällä on oikeus katkaista lämmöntoimitus välittömästi,

   1. jos kuluttaja aiheettomasti kieltää lämmönmyyjän edustajalta kohtien 4.6 ja 5.8 edellyttämän sisäänpääsyn,
   2. jos kuluttaja muuttaa kaukolämpö- ja lämmityslaitteitaan ilman kohdassa 5.5 edellytettyä lämmönmyyjän hyväksymistä,
   3. jos kuluttaja lämmönmyyjän korjauskehotuksesta huolimatta laiminlyö laitteissaan olevien sellaisten vikojen korjaamisen, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa lämmönmyyjälle vahinkoa,
   4. jos kuluttaja omavaltaisesti muuttaa tai vahingoittaa lämmönmyyjän laitteita tai murtaa niistä sinettejä,
   5. jos kuluttaja anastaa tai yrittää anastaa lämpöä tai lämmönmyyjän kiertovettä,
   6. jos kuluttaja muistutuksesta huolimatta laiminlyö lämmöntoimitusta tai liittymismaksujen suoritusta koskevan maksuvelvollisuutensa,
   7. jos kuluttaja on asetettu konkurssiin, eikä konkurssipesä tee lämpösopimusta ja aseta vakuutta sopimuksen täyttämisestä.

   Edellä mainituista syistä suoritettu katkaisu ei vapauta kuluttajaa tariffien mukaisten maksujen suorituksesta eikä muista sopimuksen mukaisista velvoitteista eikä rajoita lämmönmyyjän oikeutta vahingonkorvaukseen.

  2. Kohdan 9.1 perusteella suoritetun katkaisun tapahduttua kuluttaja voi saada uudelleen lämpöä vasta sen jälkeen, kun katkaisun syyt on täysin poistettu. Jos katkaisu on aiheutunut laskun maksamisen laiminlyönnistä, lämmönmyyjällä on oikeus vaatia ennen uudelleenkutkemistä kuluttajaa asettamaan myöhempien laskujen maksamisesta lämmönmyyjän määräämä vakuus. Katkaisusta ja uudelleenkytkemisestä aiheutuvat kustannukset lämmönmyyjä perii kuluttajalta.

  3. Edellä kohdassa 9.1 mainittujen tapausten sattuessa on lämmönmyyjä oikeutettu purkamaan lämmöntoimitussopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Samoin on lämmönmyyjällä purkuoikeus, jos kuluttaja ei katkaisun tapahduttua lämmönmyyjän määräämässä kohtuullisessa ajassa poista sen syytä.