Päätöksentekovaltuustosali.jpg

Kunnan asukkaat valitsevat kunnanvaltuuston joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää kunnan asioista, vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta.

Kunnanvaltuuston nimittämä:

  • Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa.
  • Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloutta sekä muuta toimintaa.
  • Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka tekevät päätöksiä mm. koulutus- ja päivähoitoasioista, ympäristö- ja yhdyskunta-asioista sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimeen liittyvistä asioista.

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Säännöt ja ohjeet

 

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain 84§:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden pitää tehdä sidonnaisuusilmoitus  johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa:


Esityslistat ja pöytäkirjat

Savitaipaleen kunta julkaisee kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat www-sivuillaan. Nähtävilllä on myös kahden edellisen vuoden pöytäkirjat.

Kirjastossa pääsee tutustumaan kuluvan vuoden pöytäkirjoihin ja kunnantalon arkistosta löytyvät vanhemmat pöytäkirjat.

Kunnan toimielimet

Muut toimielimet

Johtoryhmä

Kimmo Kainulainen
kunnanjohtaja
puh. 040 73 66053
kimmo.kainulainen@savitaipale.fi

Virpi Myllyharju
hallintojohtaja
puh. 040 8487 210
virpi.myllyharju@savitaipale.fi

Tea Loisa
sivistystoimenjohtaja
puh. 040 7131 870
tea.loisa@savitaipale.fi

Vesa Roiko-Jokela
tekninen johtaja
puh. 0400 558 063
vesa.roiko-jokela@savitaipale.fi

Kristiina Pihlajamäki
palvelujohtaja
puh. 040 169 0205
kristiina.pihlajamaki@savitaipale.fi