24.3.2020

Tilannekatsaus Savitaipaleen kunnan korona-tilanteeseen varautumisesta

Savitaipaleen kunnassa on tehty Koronaan liittyviä varautumistoimenpiteitä maaliskuun alkupuolelta lähtien, jolloin oli näköpiirissä viruksen leviäminen myös Suomeen. Kunta on kaikissa vaiheissa reagoinut tilanteeseen nopeasti ja kunnan virkamieskunta ja muu henkilökunta on osoittanut kiitettävää sitoutumista tämän haasteellisen tilanteen ja sen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen.

Savitaipaleen kunnan korona-toimenpiteitä on valmisteltu erityisesti kunnan johtoryhmän voimin, joka on muodostanut kunnan valmiusryhmän. Johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtajan lisäksi hallintojohtaja, hyvinvointialan palvelujohtaja, sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja. Lisäksi ryhmään on otettu kunnan kiinteistöpäällikkö, jolla on keskeinen rooli kunnan valmiussuunnittelussa. Toisinaan johtoryhmään on kutsuttu myös ns. laajennettu johtoryhmä, johon kuuluu täydennetty joukko lähiesimiehiä.

Kunnan varautumista ja valmiutta on tiivistetty erityisesti 12.3. lähtien, jolloin valtioneuvosto ilmoitti uusista suosituksista ja ohjeistuksissa liittyen mm. suurten yleisötilaisuuksien perumiseen, etätyön suosimiseen ja lähikontaktien välttämiseen sekä karanteeniin, jos henkilö on palannut epidemia-alueilta töihin. Samalla Savitaipaleen kunta ryhtyi säännöllisesti tiedottamaan kunnan henkilökuntaa, kuntalaisia ja muita sidosryhmiä erillisten koronavirustiedotteiden avulla, jotka on julkaistu mm. kunnan nettisivuilla sekä fb-sivuilla.

Epidemian alkuvaiheessa annettiin tietoa mm. käsihygieniasta. Lisäksi mm. kunnan toimitilojen siivousta tehostettiin.  Myös kunnan ei-kiireellisiä kokouksia peruttiin tai niiden toteuttamisessa siirryttiin etäyhteyksiin. Lisäksi kunnantalo suljettiin ulkopuolisilta vierailta ja kunnan ylläpitämät liikuntapaikat suljettiin (koululiikuntaa lukuun ottamatta).

Kuten tiedämme, vähitellen koronatilanne on kehittynyt entistä hankalampaan suuntaan.  Samalla johtoryhmän valmiustyöskentely korona-epidemian ympärillä on muodostunut päivittäiseksi ja yhä tiiviimmäksi.  Kunnan varautumisen ryhmä on ollut valmiudessa reagoimaan muuttuviin tilanteisiin hyvin nopeasti mm. yhteisen whatsup-ryhmän kautta.

Kunnan sisäisen työskentelyn lisäksi olemme tehneet tiivistä maakunnallista yhteistyötä esimerkiksi Eksoten neuvottelukunnan sekä Etelä-Karjalan alueellisen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan EKTURVA:n puitteissa. EKTURVA on verkosto, johon kuuluvat alueen kunnat ja kaupungit, viranomaiset sekä järjestöjen ja liike-elämän edustajia.

Erityisen tiivistä alueellinen yhteistyö on ollut Länsi-Saimaan kuntien kesken. Tietoja ja hyviä käytäntöjä on jaettu ja jaetaan jatkuvasti naapurikuntien kesken. Lisäksi kunnan vastuuhenkilöt ovat seuranneet valtakunnallisia ja alueellisia toimintaohjeita ja reagoineet niiden mukaan (esim. THL, Eksote, OKM, opetushallitus, KT kuntatyönantajat, EKTURVA).

Suomen hallitus päätti lisätoimenpiteistä 16. maaliskuuta, joiden tarkoituksena oli hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatetaan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön mukaisesti.

Valtioneuvosto ilmoitti 16.3. poikkeusolojen julistamisesta ja mm. siitä, että koko Suomessa koulut siirtyvät poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 18.3. alkaen. Myös varhaiskasvatuksen osalta suositeltiin lasten kotiin jäämistä, mikäli mahdollista.
Savitaipaleen kunta julkaisi välittömästi samana iltana 16.3. valtioneuvoston tiedonannon jälkeen uusimmat kuntakohtaiset toimintaohjeet. Erityisesti tiedotettiin koulujen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoimen asioista. Todettiin mm., että koulujen tilat suljetaan ja niissä siirrytään etäopetukseen. Poikkeuksena oli 1.-3. luokkien lähiopetus, johon äskettäin tuli uusia valtakunnallisia väljennyksiä osallistumisoikeuden osalta.

Ylioppilastutkintokokeiden suorittamisaikoja tiivistettiin, mistä aiheutui suuria haasteita kokelaille. Samalla myös kansalaisopiston toiminta lopetettiin kevään 2020 osalta ja kirjasto suljettiin. Vanhaintuki ry:n kanssa sovittiin uimahallin sulkemisesta ja Nuorison tuki ry ilmoitti mm. nuorisotilan sulkemisesta. Lisäksi hyvinvointiaseman ruokala suljettiin ja hävikkiruuan myynti keskeytettiin.

On todettava, että kunnan viranhaltijat ja työntekijät ovat selvinneet mainituista ennen kokemattomista ja merkittävistä muutoksista erinomaisesti. Muutokset ovat edellyttäneet joustavuutta myös mm. oppilailta, oppilaiden vanhemmilta ja opettajilta. Samalla on selvää, ettei kaikkia käytännön haasteita pystytä yhtäkkiä ratkaisemaan. Yhteistyöllä selvitämme jatkossakin asioita, jotka kaipaavat ratkaisua nyt ja tulevina viikkoina.

Odotettavissa on, että koronavirusongelma muodostuu myös Savitaipaleella lähiviikkoina entistä haasteellisemmaksi. Varautuminen vastaaviin äkillisiin häiriötilanteisiin voidaan jakaa 1) varautumisvaiheeseen, 2) akuuttiin vaiheeseen sekä 3) jälkihoitoon. Nyt Suomessa ja Etelä-Karjalassa elämme edelleen varautumisvaihetta. Todennäköisesti muutaman viikon kuluttua tilanne voi olla toinen. Siksi on tärkeää, että olemme valmiita ja ennakoineet erilaiset uhkakuvat.

Suurta huolta aiheuttaa tällä hetkellä Savitaipaleella ja koko Suomessa erityisesti yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien tilanne. Maan hallitus on antanut toimintaohjeen, jonka tavoitteena on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Toimintaohjeessa yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Savitaipaleen kunta on julkaissut 21.3. nettisivuillaan oman päivitetyn toimintaohjeensa yli 70 -vuotiaille.

Savitaipaleen kunta myös avasi maanantaina 23.3.2020 kuntalaisille (erityisesti ikäihmisille) suunnatun puhelinneuvontapalvelun, joka vastaa arkea askarruttaviin kysymyksiin. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan ruoka- ja asiointiapuun liittyviin kyselyihin sekä vaikeassa asemassa olevien kuntalaisten asioiden selvittämiseen. Kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten huolenpidosta vastaa ensisijaisesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten hoitohenkilökunta. Lisäksi kunta kokoaa omille nettisivuilleen koronaviruksen tilanteen aikana käytettävissä olevia paikallisia palvelujen tarjoajia, ja hyödyntää niitä em. palvelun organisoinnin yhteydessä.

Palvelujen järjestämisen lisäksi kunnan haasteena on ollut kunnan henkilökunnan tehtävien ja vastuiden organisointi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Ensisijaisesti yksiköistä vapautuneet henkilöt pyritään sijoittamaan uusiin tehtäviin, mm. korona-avustustyöhön, jos mahdollista. Myös esimerkiksi lomien ja säästövapaiden käyttö ovat mahdollisia. Suomen hallitus on äskettäin vedonnut kuntiin lomautusten välttämiseksi. Oleellista henkilöstövoimavarojen käytössä on se, että kunnan hallinnolla on mahdollisimman monipuoliset keinovalikoimat käytössään, jolloin voidaan tapauskohtaisesti reagoida henkilöstöpoliittisiin kysymyksiin mahdollisimman joustavalla tavalla – huomioiden sekä kunnan kokonaisetu että henkilöstön tarpeet.

Myös savitaipalelaisten yritysten ja maatilojen tilanne on yhteinen huolenaiheemme. Kunta on ollut aktiivisesti vuoropuhelussa paikallisten yrittäjien kanssa sekä keskustellut mm. lomituspalvelujen organisoinnista. Savitaipaleen kunnan erillinen koronavaikutusten yritysinfo julkaistiin 23.3.2020. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kunta antaa yrityksille mm. joustoja maksujen aikatauluissa ja hankintoja pyritään tekemään ennakoivasti. Lisäksi yritysinfossa on tietoja yrityksille suunnatuista neuvonta- ja rahoituspalveluista.

Kaiken kaikkiaan Savitaipaleen kunta noudattaa vallitsevissa poikkeusoloissa nykyistä lainsäädäntöä, valmiuslain nojalla säädettyä uutta lainsäädäntöä sen voimaantultua sekä muita säädöksiä ja toimivaltaisten viranomaisten ohjeistuksia niiden voimaantultua. Savitaipaleen kunta edistää jatkossakin kuntalain edellyttämällä tavalla asukkaidensa hyvinvointia. Samalla kunta pyrkii turvaamaan oman häiriöttömän palvelutoimintansa niin hyvin kuin mahdollista.
Tilanne on haastava meille kaikille. Yhteistyöllä ja toisiamme tukien selviämme kriisin yli!

Kimmo Kainulainen
kunnanjohtaja