Esiopetus

Perusopetuslain mukaan lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Savitaipaleen kunta järjestää maksutonta esiopetusta 6-vuotiaille, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille sekä koulunsa myöhemmin aloittaville lapsille. Esiopetuksessa noudatetaan Savitaipaleen koulujen toiminta-aikoja.

Perusopetuslain mukainen esiopetus on koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras ja se on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Se on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka pohjautuu valtakunnallisiin opetussuunnitelmanperusteisiin. Esiopetus ja perusopetus etenevät lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti. Esiopetuksen tavoitteena on myös vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja hänen oppimaan oppimisen taitojensa kehitystä.

Opetuksen yleiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet:

  • ilmaisun monet muodot
  • musiikillinen toiminta
  • kädentaidot
  • kuvallinen ajattelu ja ilmaisu
  • suullinen ja kehollinen ilmaisu
  • kielen rikas maailma
  • tutkin ja toimin ympäristössäni
  • kasvan ja kehityn

Esiopetusta annetaan Kivikoululla ja Heituinlahden integroidussa esiopetusryhmässä. Yli kolmen kilometrin esikoulumatka oikeuttaa ilmaiseen koulukyytiin

Esiopetuksen oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon ja oppilashuollon palveluihin. Palveluihin kuuluvat kouluterveydenhuolto-, psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Kuraattorit:

Kirkonkylä    Merja Tiainen p. 0400 491348 etunimi.sukunimi@eksote.fi

Heituinlahti   Maiju Huttunen p. 040 149 4187 etunimi.sukunimi@eksote.fi

Kouluterveydenhoitaja:

Johanna Munne p. 040 5633 897 etunimi.sukunimi@eksote.fi

Savitaipaleen esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma