Savitaipaleen kunta teki kesällä 2018 kesäasukkaille kyselyn. Sen kohderyhmänä olivat vapaa-ajan asukkaat, jotka eivät asu vakituisesti Savitaipaleella. Savitaipaleella on lähes 2800 vapaa-ajan asuntoa, ja kesäasukkaat ovat merkittävä voimavara koko kunnan kehittämisen kannalta.


Kyselyn avulla haluttiin selvittää mm. sitä, miten mökkiläisten mielestä kuntaa tulisi kehittää, miten palvelut kunnassa toimivat ja onko kesäasukkailla kiinnostusta osallistua kunnan kehittämiseen. Kyselyyn tuli vastauksia yli 200 kpl, ja saimme niiden perusteella hyvän kokonaiskuvan mökkiläisten olosuhteista, odotuksista ja tarpeista. Otan tässä yhteydessä esille muutamia yksittäisiä esimerkkejä kyselyn tuloksista.


Suuri enemmistö kyselyyn vastanneista kesäasukkaista asuu vakituisesti pääkaupunkiseudulla tai Lappeenrannassa. Yhdistävä tekijä monille oli peritty vapaa-ajan asunto Savitaipaleelta. Koenkin, että merkittävä kohderyhmä uusien asukkaiden houkuttelemisessa Savitaipaleelle ovat juuri ne ihmiset tai perheet, joiden juuret ovat täällä. Toisaalta viime aikoina on keskusteltu paljon monipaikkaisuudesta tai kakkosasumisesta. Savitaipaleella esimerkiksi huippunopeat valokuituyhteydet tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet etätyöhön tai kakkosasumiseen. Toisaalta kunta pyrkii aktiivisesti tukemaan myös kesäasuntojen muuttamista ympärivuotisiksi asunnoiksi, mikä nousi myös kyselyn vastauksissa esille.


Osa kunnan vapaa-ajan asukkaista toimii aktiivisesti myös Savitaipaleen kyläyhdistyksissä, mikä on yksi keino osallistua kunnan kehittämiseen. Hyvänä esimerkkinä tästä on Partakosken kyläyhdistys, jonka jäsenistä merkittävä osa koostuu mökkiläisistä.


Tiedottamisen merkitystä korostettiin myös monissa vastauksissa. Aktiivinen tiedottaminen nousi esille esimerkiksi satamahankkeen yhteydessä. Lisäksi erilaisten opastekylttien lisäämistä mm. luontopoluille ja retkeilykohteisiin toivottiin. Kunnan kesälehteä pidettiin tärkeimpänä mökkiläisten tiedotuskanavana, ja siihen on syytä panostaa jatkossakin.


Kunnan palveluihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Erityisesti kiitosta saivat kunnan monipuoliset liikuntapalvelut. Samalla paikkakunnalle toivottiin myös monia uusia palvelumuotoja, kuten moottoriveneiden huoltopistettä, veneiden talvisäilytyspaikkoja, uusia lounaspaikkoja, ”Tokmannin tyyppistä sekatavarakauppaa”, mökkitalkkaria, vaatekauppoja sekä uusia uimarantoja. Myös mökeille johtavien teiden kunnostustarpeet nostettiin esille monissa vastauksissa.


Torialueen elävöittäminen ja viihtyisyyden lisääminen oli yksi teema, johon toivottiin lisäpanostuksia. Toisaalta kunnan kesätapahtumat Sapassi-viikkoineen ja Hakamäki Piknikkeineen saivat kesäasukkailta kiitosta, ja muutoinkin tapahtumatarjontaa kuvattiin monipuoliseksi. Tosin nuorisolle suunnattuja tapahtumia toivottiin enemmän. Uudeksi tapahtumamuodoksi ehdotettiin mm. ruokamarkkinoita tai lähiruokatapahtumaa.


Yksi aihepiiri kyselyssä oli myös vesistöjen suojelu ja veneilyn kehittäminen. Esille nousi uuden venesataman tarve Saimaan puolelle, veneilijöiden palvelujen parantaminen sekä Saimaan ja Kuolimon välisen veneyhteyden kehittäminen. Toisaalta korostettiin Kuolimon vesien suojelun tärkeyttä ja esitettiin huoli veden laadun muutoksista.


Osa vastaajista toivoi myös vuoropuhelun lisäämistä kesäasukkaiden ja kunnan päätöksentekijöiden sekä virkamiesten välillä. Lisäksi kesäasukkaille toivottiin yhteistyöfoorumeja, joiden yhteydessä voisi keskustella esimerkiksi yritystoiminnan kehittämisestä, kunnan ajankohtaisista asioista sekä erilaisista yhteistyömahdollisuuksista.


Voin tässä yhteydessä jo luvata, että tulen tekemään aloitteen Savitaipaleen mökkiläistoimikunnan perustamista. Sen tehtävänä tulisi olemaan tiedonkulun ja yhteistyön lisääminen mökkiläisten, kunnan asukkaiden ja kunnan luottamushenkilöiden/virkamiesten välillä. Lisäksi mökkiläistoimikunnan tehtävänä olisi tuoda esille mökkiläisten aloitteita kunnan kehittämiseksi.


Kaiken kaikkiaan kysely nosti esille monia tärkeitä kysymyksiä kunnan kehittämistarpeiden ja -mahdollisuuksien osalta. Haluankin esittää suuret kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Lisäksi kiitän Piia Vahvasta, joka vastasi kyselyaineiston keräämisestä ja tulosten koostamisesta. Viedään yhteistyössä esille nousseita asioita eteenpäin, ja tehdään Savitaipaleesta entistäkin parempi paikka asua ja viettää vapaa-aikaa.


Syysterveisin kunnantalolta,
Kimmo Kainulainen
kunnanjohtaja