Tervetuloa kunnan uudistetuille kotisivuille! Kotisivuilla on nyt mahdollisuus myös blogien kirjoittamiseen ja lukemiseen. Blogi tarjoaa näppärän keinon kuvata hiukan vapaamuotoisemmin kunnassamme tapahtuvia ajankohtaisia asioita. Monipuolinen viestintä ja vuorovaikutus kuntalaisten kanssa on muutoinkin yhä tärkeämpi osa kunnan johtamista ja kehittämistä. Pidetään siis kanavat auki eri suuntiin, ja pohditaan yhdessä kuntamme kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia.

Tässä ensimmäisessä kirjoituksessani kokoan yhteen keskeisiä ajatuksia ja kokemuksia ensimmäisen kahden kuukauden ajanjaksolta, jonka olen saanut toimia kunnanjohtajan tehtävässä Savitaipaleella. Päällimmäisenä tunnetilanani on kiitollisuus. Olen saanut johdettavakseni kunnan, jossa haasteista huolimatta perusasiat ovat kunnossa. Talous ja palvelut ovat perusrakenteiltaan vakaalla pohjalla, vaikka toki viime vuoden alijäämäinen tilinpäätös ja talouden suunta myös hiukan huolestuttavat. Taustalla on toisaalta perusteltuja ja välttämättömiäkin investointeja, jotka tuovat myös uutta elinvoimaa. Esimerkiksi Yritystalon perustaminen, Olkkolan Hovin kunnostustyöt, valokuitu-hanke ja satama-alueen kehittäminen ovat kaikki elinkeinopoliittisia panostuksia, jotka lisäävät kuntamme kiinnostavuutta. Yritystalon osalta ei ole kyse ainoastaan toimitiloista tai kiinteistöstä. Näen talon tulevaisuudessa yhteisöllisenä ja monialaisena kohtaamispaikkana ja innostavana yritysten kehitysalustana.

Tulevien vuosien osalta merkittävät investoinnit mahdollistaa vain vahva ja kestävä talous. Tämä edellyttää riittävän vahvaa vuosikatetta, jolla poistot ja investoinnit rahoitetaan. Myös kunnan omavaraisuudesta on huolehdittava ja ylivelkaantumista on vältettävä. Tämä edellyttää mm. kustannusrakenteiden kriittistä tarkastelua sekä tehokkaita palvelujen tuottamisen malleja.

Keskeinen tulevaisuuden haaste kuntamme tulevaisuuden kannalta on myös laadukkaiden ja monipuolisten sote-palveluiden turvaaminen.  Maamme hallitus on liputtanut valinnanvapauden puolesta. Toteutuessaan se merkitsee sitä, että asiakkaalla on oikeus valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Nähtäväksi jää, toteutuuko Savitaipaleen tapaisessa kunnassa aito valinnanmahdollisuus; ketkä siis ovat kuntamme sote-palvelujen tuottajia? Joka tapauksessa tällä hetkellä yhteistyömme jatkuu valtakunnallistakin tunnustusta saaneen EKSOTE:n kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä. Uusi palvelusopimusneuvottelukierros on edessä syksyllä.

Myös maakuntauudistus asettaa kunnat uuteen tilanteeseen. Maakuntahallinto vastaa jatkossa paitsi sosiaali- ja terveydenhuollosta myös esimerkiksi pelastustoimesta ja ympäristöterveydenhuollosta. Lisäksi maakunnalle siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja kunnista. Maakuntauudistuksen myötä kunnat ovatkin historiallisen muutoksen kohteena. Jatkossa kuntien tehtävissä painottuvat elinvoimaan liittyvät osa-alueet, kuten koulutus, kaavoittaminen ja elinkeinojen kehittäminen.

Savitaipaleen kunnalla on erinomaiset lähtökohdat elinvoiman kehittämiseen. Esimerkiksi kuntamme monipuoliset liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut ovat elinvoiman perusta, joiden kehittämiseen tulee jatkossakin panostaa. Kuolimo-järvi ja muut vesistöalueet tarjoavat myös runsaasti virkistys- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia unohtamatta merkittäviä ympäristöarvoja. Juuri tällä viikolla päättyneet Elixir tv-ohjelman kuvaukset osoittavat osaltaan, että Savitaipaleen liikunta- ja hyvinvointimatkailuprofiili herättää myös valtakunnallista kiinnostusta. Myös laadukkaat sivistyspalvelut ovat kuntamme elinvoiman yksi kivijaloista. Upea koulukeskus monipuolisine oppimisympäristöineen ja laadukas varhaiskasvatus ovat kunnan tulevaisuuden keskeisiä menestystekijöitä.

Uskon, että maakuntauudistuksen myötä kuntien yhteistyön ja muun verkostoitumisen merkitys entisestään kasvaa. Jo nyt Savitaipaleella on monipuoliset yhteistyösuhteet erityisesti Länsi-Saimaan kuntien kanssa. Jatkossa alueellista yhteistyötä on kehitettävä entistä strategisempaan suuntaan ja pohdittava entistä kokonaisvaltaisemmin voimavarojen yhdistämisen mahdollisuuksia. Verkostoitumisen tarve merkitsee myös yhteistyötä esimerkiksi tutkimuslaitosten suuntaan. Savitaipaleen kehittämiseen tulisi mobilisoida paitsi kunnan omaa väkeä myös tutkijoita ja kehittämisen asiantuntijoita esimerkiksi yhteishankkeiden avulla. Näen myös kunnan loma-asukkaat suurena kunnan kehittämisen voimavarana.

Tärkein kehittämisen resurssi ovat kuitenkin savitaipalelaiset ihmiset. Ensimmäiset työviikot ovat osoittaneet Savitaipaleen kunnan avoimen ja positiivisen ilmapiirin, eteläkarjalaisen välittömyyden. Eteläkarjalaisena paluumuuttajana tervehdin paikkakunnan henkeä suurella ilolla. Yksittäisenä esimerkkinä mainitsen vierailuni paikallisessa Ukkokerhossa, joka tekee arvokasta työtä seniorimiesten eläkepäivien virike- ja yhteistoiminnan hyväksi.  Myös kunnanvirastolla vallitsee – arkisista työkiireistä huolimatta – välittävä ja kannustava ilmapiiri, joka on tehnyt minuun suuren vaikutuksen samoin kuin erittäin ammattitaitoinen ja osaava virkamieskunta. Myös virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyö on ollut kuulemani ja kokemukseni mukaan rakentavaa ja yhteiseen maaliin tähtäävää. Tätä ilmapiiriä haluan ilman muuta jatkossakin pyrkiä omalla toiminnallani ylläpitämään ja vahvistamaan.

Kimmo Kainulainen
Kunnanjohtaja