Hyvät kuulijat! Tervetuloa viettämään Savitaipaleen hyvinvointiviikkoa! Hyvinvointiviikon ohjelma on tänäkin vuonna erittäin monipuolinen ja kiinnostava. Se tarjoaa laajan kirjon tietoiskuja hyvinvoinnista ja terveydestä, erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja sekä tapahtumia. Hyvinvointiviikon suunnittelusta on vastannut jälleen laaja eri aloja edustava työryhmä. Keskeisinä järjestäjätahoina ovat olleet Eksote, Taipaleen seurakunta ja Savitaipaleen kunta. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia hyvinvointiviikon suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneita ja osallistuvia tahoja.

Hyvinvointiviikko on arvokas osa Savitaipaleen syyskauden tapahtumatarjontaa. Samalla se palvelee erinomaisesti kunnan hyvinvoinnin edistämistyötä. Hyvinvointiviikko on avoin kaikille kuntalaisille ja toivonkin, että kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti hyvinvointiviikon tapahtumiin.

Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä osa Savitaipaleen kunnan toimintaa. Hyvinvoinnin edistämisen haasteena on se, että ihmisen hyvinvointi on hyvin laaja kokonaisuus ja siihen vaikuttavat hyvin monet eri tekijät. Toisaalta kyse on yksilön valinnoista esimerkiksi elämäntapoihin liittyen, toisaalta hyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavat myös ympäröivät olosuhteet.
Ihmisten hyvinvointi koostuu tunnetusti hyvin monista eri elementeistä, kuten fyysisestä terveydentilasta, yhteisöihin kuulumisesta ja toimivista ihmissuhteista. Lisäksi hyvinvointia edistävät elämänsisältöä tuovat harrastukset ja osallistumisen mahdollisuudet sekä riittävä taloudellinen toimeentulo.

Voimme itse kukin vaikuttaa omaan hyvinvointiimme monin eri tavoin; riittävä lepo, liikunta, terveellinen ruokavalio ja elämäntavat vaikuttavat luonnollisesti jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin.
Kunta ei voi suoraan vaikuttaa asukkaiden hyvinvoinnin kokemuksiin, mutta kunta voi luoda edellytyksiä ja puitteita kuntalaisten hyvinvoinnin kehittymiseen. Mikä loppujen lopuksi on arvokkaampaa kuntalaisten verovarojen käyttöä kuin kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta kunta seuraa vuosittain kuntalaisten hyvinvoinnin kehittymistä erilaisten mittareiden ja arviointiperusteiden kautta. Arvioimme yhteistyössä Eksoten kanssa vuosittain mm. hyvinvointiaseman palvelujen toimivuutta, hoitoon pääsyyn kuluvan ajan kehitystä, hoitotakuun toteutumista sekä kuntalaisten sairastavuutta. Lisäksi ns. ennalta ehkäisevät hyvinvointipalvelut ovat kunnan kehittämisessä erittäin merkittäviä. Näihin sisältyvät mm. Savitaipaleen monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Lapsien ja lapsiperheiden osalta tarjoamme mm. henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja panostamme hyvien ruokailutottumusten merkitykseen varhaiskasvatuksessa. Lisäksi pyrimme lisäämään kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia kunnan järjestämien kulttuuritapahtumien kautta.

Monipuoliset liikuntapalvelut ja kulttuurinen toiminta tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuksia sekä mielen että ruumiin hyvinvoinnin edistämiseen. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että esimerkiksi taiteella ja kulttuurilla on konkreettisia hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä vaikutuksia. Taiteella on todennettu olevan vaikutuksia esimerkiksi dementian, Alzheimerin taudin ja Parkinsonin taudin ja masennuksen hoidossa. Lisäksi taiteen on havaittu vähentävän koettua yksinäisyyttä. Kulttuuria ja taidetta on käytetty myös osana pitkäaikaissairauksien hoitoa ja kuntoutusta. Lisäksi tutkimuksissa on mitattu esimerkiksi kuorossa laulamisen fysiologisia vaikutuksia kuten mm. sydämensykettä ja tiettyjä hormonitasoja. Tulokset ovat olleet positiivisia hyvinvoinnin näkökulmasta.

Myös erilaisilla luontokokemuksilla on todettu olleen monia ihmisten hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Esimerkiksi kuntoutus- ja hoitotyössä luonto- ja eläinavusteisella toiminnalla on saatu myönteisiä tuloksia. Luontoa tai ns. green care -toimintaa on hyödynnetty mm. osana tarkkaavaisuuden häiriöistä kärsivien lasten tai aikuisten hoitoa tai rikollisen ja aggressiivisen käyttäytymisen vähentämisessä, masennusoireiden lievittämisessä sekä osana ikäihmisten muistisairauksien hoitoa. Meillähän täällä Savitaipaleella on erinomaiset puitteet luontohoivaan ja koenkin, että kunnassamme olisi erinomaiset mahdollisuudet profiloitua hoitotyössä nimenomaan luontohoivan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Näillä sanoin toivotan teille oikein antoisaa ja virkistävää hyvinvointiviikkoa!

Savitaipaleella 9.9.2019

Kimmo Kainulainen
kunnanjohtaja