Savitaipaleen kuluvan valtuustokauden suurin yksittäinen päätös on tähän mennessä ollut kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennusten myynti ja siihen liittyvä palvelujen uudelleen organisointi. Taustoitan tässä kirjoituksessa vielä päätöksen lähtökohtia ja tulevaisuuden näköaloja.

Suomessa on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenorganisoinnin tarpeesta. Kasvaneet sote-kustannuspaineet ovat aiheuttaneet suurta huolta kunnissa, ja kuntien taloudellinen kantokyky on ollut koetuksella. Samaan aikaan on keskusteltu hoidon laadusta, hoitajamitoituksesta ja kuntalaisten hoitoon pääsystä. Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen lisäsi entisestään epävarmuutta kuntakentällä. Kunnat ovat kaivanneet selkeitä näköaloja ja pitkälle aikavälille ulottuvia valtakunnallisia linjauksia sote-palveluiden tuottamisen ja rahoituksen osalta. Myös meillä Eksoten alueella on tärkeää hahmottaa kuntakohtaisesti tulevaisuuden palvelutarpeet,  palveluverkko ja kustannuskehitys.

Savitaipaleen sote-palvelujen järjestäminen on siis osa laajempaa kokonaisuutta, pelikenttää ja yhteiskunnallista keskustelua. Kuinka turvaamme kaikille kansalaisille tasavertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut? Kuinka laadukasta hoitoa tarjotaan esimerkiksi ikäihmisille – heille, jotka ovat olleet rakentamassa suomalaisen yhteiskunnan vaurautta ja hyvinvointia. Miten palvelut tulisi järjestää? Mikä olisi paras työnjako julkisten ja yksityisten palvelujen tuottajien välillä? Mikä rooli kunnille tässä kokonaisuudessa jää, ja missä määrin kunnat voivat omilla toimenpiteillään jatkossa vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin ja palvelujen saavutettavuuteen? Entä miten juuri julkaistut tilastokeskuksen väestöennusteet tulisi huomioida sote-palvelujen tuotannossa? Syntyvyyden ja väestömäärien lasku sekä huoltosuhteen heikentyminen syövät entisestään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen rahoituspohjaa. Ei ihme, että kuntaliitto on äskettäin nostanut keskusteluun myös palvelujen priorisoinnin tarpeen.

Monia kysymyksiä, jotka sisältävät myös moraalisia ja eettisiä näkökulmia. Savitaipaleella olemme viime vuodet olleet tilanteessa, jossa huolta ovat aiheuttaneet paitsi sote-palveluiden turvaaminen myös sote-kiinteistöjen huono kunto. Erityisenä ongelmana on ollut 1970-luvulla rakennetun hyvinvointiaseman tilanne. Rakennustekninen kuntotutkimus osoitti sisäilmaongelmien todennäköisyyden, ja oli täysin ymmärrettävää, että Eksote ja henkilöstö reagoivat tilanteeseen. Sisäilmaongelmista ja hyvinvointiaseman kunnosta on keskusteltu Eksoten johdon ja henkilöstön kanssa läpi lukuisissa neuvotteluissa ja infotilaisuuksissa.

Myös Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n hallinnoimat Valkama I ja II rakennukset ovat tulossa elinkaarensa päähän. Niissä yhdistys tarjoaa ikäihmisille suunnattua tehostettua palveluasumista ja vuokra-asumista. Myös yhdistyksen osalta on löydettävä ratkaisuja ja rahoitusta rakennusten uusimiseen.

Uusien kiinteistöratkaisujen toteuttamiseen on tietysti olemassa monia eri vaihtoehtoja; kunta voi rakentaa kiinteistöt itse ottamalla taselainaa. Lisäksi monissa kunnissa rakennusinvestointeja on tehty erilaisilla leasing- tai elinkaarimalleilla.

Savitaipaleen kunta ja Savitaipaleen Vanhaintuki ry laativat kesällä 2018 yhteisen tarjouspyynnön sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennusten myynnistä. Ratkaisuun päädyttiin erityisesti siksi, että epävarmassa tilanteessa kunnassa haluttiin välttää sote-kiinteistöriski. Lukuisista keskusteluista ja selvityksistä huolimatta kunnassa ei ollut selvää näköalaa siitä, mitä palveluja Eksote tulisi Savitaipaleella järjestämään pitkällä aika välillä. Siksi tulevat sote-tilatarpeet olivat osin hämärän peitossa. Toiseksi pohdittiin myös sitä, onko kunnan välttämätöntä ja tarpeellista omistaa rakennuksia jos kunta ei toimi itse palvelujen tuottajana. Lisäksi tarjouspyynnön taustalla olivat taloudelliset realiteetit. Kunnan lähivuosien taloustilanne todettiin haasteelliseksi ja katsottiin, että ylivelkaantumista tulee välttää. Yhteistyön aloittaminen yksityisten palvelun tuottajien kanssa nähtiin kokonaisarviossa talouden ja toiminnan kannalta parhaimmaksi vaihtoehdoksi.

Merkittävin tarjouspyynnön peruste oli sote-lähipalveluiden turvaaminen. Siksi alusta lähtien oli selvää, että Eksotella on myös kiinteistöratkaisujen yhteydessä keskeinen rooli. Juridisesti ja hallinnollisesti kunta voi tehdä päätöksiä rakennusten ainoastaan omistamiensa myynnistä, ei sote-palvelujen tuotannosta. Lähtökohtana oli se, että kunnioitamme Eksoten järjestämisvastuuta sote-palveluiden tuottamisen osalta. Tämä merkitsi sitä, että kunta ja Vanhaintuki ry valmistelivat yhteistyössä rakennusten myyntiprosessin, mutta tämän rinnalla Eksote tulisi sopimaan rakennuksen ostajan kanssa palveluiden järjestämisestä. Tällä menettelyllä saisimme Savitaipaleella kokonaisvaltaisen näköalan siitä, miten ja millä toimintamallilla kunnassa tuotetaan jatkossa sote-palveluita uudistettavissa kiinteistöissä.

Savitaipaleen kunnanhallitus hyväksyi sote-rakennuksia koskeneen tarjouspyyntömenettelyn 18.6.2018. Kokouksessaan 24.9.2018 kunnanhallitus päätti puolestaan jatkaa neuvotteluja Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:n kanssa. Neuvotteluihin tuli mukaan neljä osapuolta eli Savitaipaleen kunta, Eksote, Mehiläinen Hoivapalvelut Oy sekä Vanhaintuki ry. Keskeisiä kysymyksiä olivat mm. ateriapalveluiden tuotanto sekä Toimintakeskus Suvannon tulevaisuuden toimintamallit. Näihin kysymyksiin haettiin tukea myös ulkopuolisilla konsulttiselvityksillä.

Joulukuussa 2018 osapuolet laativat aiesopimuksen kiinteistökaupoista ja palveluiden järjestämisestä. Eksote, Mehiläinen ja Vanhaintuki ry sopivat keskinäisissä neuvotteluissaan palveluista ja niihin liittyvistä sopimuksista.

Koska myytävien kiinteistöjen joukossa oli myös ARA-tuettuja kohteita (Peiponpesän ja Koivukodin rakennukset), oli niiden myynnin osalta saatava erillinen suostumus ARA:lta. Käytännössä ARA-kohteiden myyntihinta määrittyi olemassa olevien ARA-lainojen suuruuden mukaan, ja erillisellä ARA:n päätöksellä kiinteistökumppaniksi valikoitui MVH-Kiinteistöhallinnointi Oy, joka erikoistunut sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien tilojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy jatkaa puolestaan palvelutuotantoa kyseisissä kiinteistöissä. Rakennuksissa tarjotaan mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä kehitysvammaisille suunnattuja palveluja.

Lopullisesti Savitaipaleen kunnanvaltuusto päätti sote-rakennusten myynnistä 3.6.2019. Päätös oli yksimielinen. Lopputulos oli se, että kunta myy hyvinvointiaseman rakennuksen Mehiläinen Oy:lle hintaan 2.695.000 €. Vanha hyvinvointiasema puretaan, ja purkukustannuksista vastaa Mehiläinen. Purettavan rakennuksen tilalle kunta suunnittelee ja toteuttaa uuden hyvinvointiaseman yhteistyössä Eksoten kanssa. Päätökset hyvinvointiaseman rakentamisen ja rahoituksen osalta tehdään myöhemmin. Palvelujen järjestämisestä hyvinvointiasemassa vastaa jatkossakin Eksote.

Lisäksi kunta myy päätöksen mukaan Peiponpesän ja Koivukodin em. esitetyllä toimintamallilla. Samalla vajaan 2 miljoonan euron arvoiset ARA-lainat siirtyvät pois kunnan taseesta. Lisäksi kuntakonserniin kuuluva Kiinteistö Oy Savitaipaleen vuokratalot myy Haapatien rivitalot Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle, kauppahinta on 85.000 €. Rakennuksissa on vuokra-asumiseen suunnattuja, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja asuntoja.

Vanhaintuki ry:n osalta kaupat merkitsivät sitä, että Valkama I ja II rakennukset siirtyvät Mehiläisen omistukseen. Kauppahinta on 1.000.000 €. Suunnitelman mukaan myös Valkama I ja II rakennukset tullaan purkamaan ja tilalle Mehiläinen rakentaa uuden palvelukodin Savitaipaleen torin reunalla olevalle tontille. Rakennuttajana toimii Sikla-konserni. Vanhaintuki ry:n hallinnoima Toimintakeskus Suvanto säilyy järjestelyn myötä yhdistyksen hallussa ja omistuksessa. Suvannon ryhmäkoti siirtyy Mehiläisen uuteen palvelukotiin, ja ryhmäkodin tilalle Vanhaintuki ry suunnittelee uutta liiketoimintaa. Tätä työtä tehdään laajassa yhteistyössä. Kunnan kannalta on erittäin tärkeää, että Toimintakeskus Suvanto säilyy elävänä ja elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.

Savitaipaleen sote-rakennusten myyntiä ja palveluiden järjestämistä koskevat sopimukset allekirjoitettiin torstaina 26.9.2019, jolloin kaupat saivat lopullisen vahvistuksen. Samalla sote-kaupoissa siirryttiin toimeenpanovaiheeseen. Käytännössä tämä merkitsee aikataulujen täsmentämistä rakentamisen ja purkamisen osalta sekä palvelujen ja henkilöstön siirtämisen valmistelua.

Keskeinen ydinkysymys ja periaate koko järjestelyssä on ollut se, että asiakkaiden arkeen ja palveluihin muutos vaikuttaisi mahdollisimman vähän. Siksi muutosprosessi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri osapuolten välillä asiakkaiden tarpeet huomioiden. Lisäksi on tärkeää, että henkilöstön osalta muutokset sujuvat mahdollisimman sujuvasti, mutkattomasti ja positiivisesti. Yhteistyö henkilöstön kanssa on muutosten kaikissa vaiheissa erittäin tärkeää.

Kaiken kaikkiaan yli vuoden kestänyt rakennusten myynnin ja palvelujen järjestämisen prosessi on sujunut hyvässä yhteistyöhengessä eri osapuolten välillä, vaikka välillä vauhtia ja vaarallisia tilanteitakin on riittänyt. Kaikki kivet on joka tapauksessa pyritty kääntämään, jotta järjestelyn lopputulos olisi mahdollisimman hyvä savitaipalelaisten asukkaiden ja muiden palveluiden käyttäjien näkökulmasta.

Uskomme että saavutettu neuvottelutulos on sellainen, että sen puitteissa Savitaipaleella pystytään tarjoamaan jatkossakin laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja hyväkuntoisissa rakennuksissa. Järjestely mahdollistaa osaltaan myös sote-työpaikkojen ja talouden tasapainon turvaamisen kunnassa.

Savitaipaleella 2.10.2019
Kimmo Kainulainen
kunnanjohtaja