Siirry pääsisältöön

Päätöksenteko Savitaipaleella

Kuvassa päätöksentekonuija.
Savitaipaleen kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.  Savitaipaleen kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. 

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. 

Kunnan asukkaat valitsevat kunnanvaltuuston joka neljäs vuosi. 

Kunnanvaltuuston valitsema:

  • Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
  • Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloutta sekä muuta toimintaa. Kunnanhallitus vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
  • Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka tekevät päätöksiä hallintosäännön määräämän toimivallan puitteissa mm. koulutus- ja päivähoitoasioista, ympäristö- ja yhdyskunta-asioista sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimeen liittyvistä asioista.

Organisaatiokaavio 1.1.2024

Viranhaltijapäätökset

Kuvassa kuva viranhaljapäätösestä.
Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Säännöt ja ohjeet

 

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain 84§:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden pitää tehdä sidonnaisuusilmoitus  johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa:

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Savitaipaleen kunta julkaisee kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat www-sivuillaan. 

Kirjastossa pääsee tutustumaan kuluvan vuoden pöytäkirjoihin ja kunnantalon arkistosta löytyvät vanhemmat pöytäkirjat.

Kunnan toimielimet

 

Muut toimielimet

 

Johtoryhmä

Johanna Mäkelä
kunnanjohtaja
040 724 4603
johanna.makela@savitaipale.fi

Virpi Myllyharju
hallintojohtaja
puh. 040 848 7210
virpi.myllyharju@savitaipale.fi

Nina Pakarinen
sivistystoimenjohtaja
puh. 040 567 6028
nina.pakarinen@savitaipale.fi

Timo Tammelin
tekninen johtaja
puh. 040 503 8088
timo.tammelin@savitaipale.fi